Nguồn cấp DC, 0-50W

Nguồn một chiều

Nguồn một chiều

Model: E36102A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
*Thông số đầu ra
- Điện áp lớn nhất: 6 V
- Dòng điện lớn nhất: 5A
- Công suất: 30W
*Sự ổn định tải:
- Điện áp: 2mV + dung sai (<0.01%)
- Dòng : 250µV + dung sai (<0.02%)
*Sự ổn định điện lưới:
- Điện áp: 1mV + dung sai (<0.01%)
- Dòng: 250µV +dung sai (<0.02%)
*Độ gợn và nhiễu đầu ra (20Hz - 20MHz): 
- Điện áp RMS/ Điện áp đỉnh-đỉnh: 350 µV/ 10mV
Liên hệ
Nguồn một chiều đến 35 W

Nguồn một chiều đến 35 W

Model: E3630A
Hãng sản xuất: Keysight Technologies (tên cũ Agilent Technologies)
* Thông số đầu ra DC
 - Điện áp/ Dòng điện: +6 V, 2.5 A; +20 V, 0.5 A; –20 V, 0.5 A
- Công suất lớn nhất: 35 W
* Đặc tính: 
- Sự tự điều chỉnh
- Chế độ điện áp không đổi, chế độ tải không đổi (± 20 V)
- Chế độ điện áp không đổi, chế độ tần số không đổi (+6 V)
* Số đầu ra:  3
* Số lượng dải đầu ra: 1
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group