Cân phân tích - thí nghiệm - so sánh

Cân phân tích 4 số lẻ 220g hiệu chuẩn ngoại

Cân phân tích 4 số lẻ 220g hiệu chuẩn ngoại

Model: ME204E
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 220 g
 • Khả năng đọc: 0.1 mg
 • Độ lặp lại: 0.1 mg
 • Độ tuyến tính: 0.2 mg
 • Hiệu chuẩn: Bằng quả cân ngoài
 • Đường kính đĩa cân: 90 mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân phân tích 4 số lẻ 220g hiệu chuẩn nội

Cân phân tích 4 số lẻ 220g hiệu chuẩn nội

Model: ME204
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 220 g
 • Khả năng đọc: 0.1 mg
 • Độ lặp lại: 0.1 mg
 • Độ tuyến tính: 0.2 mg
 • Hiệu chuẩn: Chuẩn nội tự động
 • Đường kính đĩa cân: 90mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân phân tích 4 số lẻ 120g hiệu chuẩn ngoại

Cân phân tích 4 số lẻ 120g hiệu chuẩn ngoại

Model: ME104E
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 120 g
 • Khả năng đọc: 0.1 mg
 • Độ lặp lại: 0.1 mg
 • Độ tuyến tính: 0.2 mg
 • Hiệu chuẩn: Bằng quả cân ngoài
 • Đường kính đĩa cân: 90mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân phân tích 4 số lẻ 120g hiệu chuẩn nội

Cân phân tích 4 số lẻ 120g hiệu chuẩn nội

Model: ME104
Hãng sản xuất: SHIMADZU
 • Khả năng cân: 120 g
 • Khả năng đọc: 0.1 mg
 • Độ lặp lại: 0.1 mg
 • Độ tuyến tính: 0.2 mg
 • Hiệu chuẩn: Chuẩn nội tự động
 • Đường kính đĩa cân: 90mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân phân tích 4 số lẻ 52g hiệu chuẩn ngoại

Cân phân tích 4 số lẻ 52g hiệu chuẩn ngoại

Model: ME54E
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 52 g
 • Khả năng đọc: 0.1 mg
 • Độ lặp lại: 0.1 mg
 • Độ tuyến tính: 0.2 mg
 • Hiệu chuẩn: Bằng quả cân ngoài
 • Đường kính đĩa cân: 90mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân phân tích 4 số lẻ 52g hiệu chuẩn nội

Cân phân tích 4 số lẻ 52g hiệu chuẩn nội

Model: ME54
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 52 g
 • Khả năng đọc: 0.1 mg
 • Độ lặp lại: 0.1 mg
 • Độ tuyến tính: 0.2 mg-
 • Đường kính đĩa cân: 90mm
 • Hiệu chuẩn: Chuẩn nội tự động
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 3 số lẻ 420g hiệu chuẩn ngoại

Cân kỹ thuật 3 số lẻ 420g hiệu chuẩn ngoại

Model: ME403E
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 420 g
 • Khả năng đọc: 0.001 g
 • Độ lặp lại: 0.001 g
 • Độ tuyến tính: 0.002 g
 • Hiệu chuẩn: Bằng quả cân ngoài
 • Đường kính đĩa cân: 120 mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 3 số lẻ 420g hiệu chuẩn nội

Cân kỹ thuật 3 số lẻ 420g hiệu chuẩn nội

Model: ME403
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 420 g
 • Khả năng đọc: 0.001 g
 • Độ lặp lại: 0.001 g
 • Độ tuyến tính: 0.002 g
 • Hiệu chuẩn: Chuẩn nội tự động
 • Đường kính đĩa cân: 120 mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 3 số lẻ 320g hiệu chuẩn ngoại

Cân kỹ thuật 3 số lẻ 320g hiệu chuẩn ngoại

Model: ME303E
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 320 g
 • Khả năng đọc: 0.001 g
 • Độ lặp lại: 0.001 g
 • Độ tuyến tính: 0.002 g
 • Hiệu chuẩn: Bằng quả cân ngoài
 • Đường kính đĩa cân: 120 mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 3 số lẻ 320g hiệu chuẩn nội

Cân kỹ thuật 3 số lẻ 320g hiệu chuẩn nội

Model: ME303
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 320 g
 • Khả năng đọc: 0.001 g
 • Độ lặp lại: 0.001 g
 • Độ tuyến tính: 0.002 g
 • Hiệu chuẩn: Chuẩn nội tự động
 • Đường kính đĩa cân: 120 mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 3 số lẻ 220g hiệu chuẩn ngoại

Cân kỹ thuật 3 số lẻ 220g hiệu chuẩn ngoại

Model: ME203E
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 220 g
 • Khả năng đọc: 0.001 g
 • Độ lặp lại: 0.001 g
 • Độ tuyến tính: 0.002 g
 • Hiệu chuẩn: Bằng quả cân ngoài
 • Đường kính đĩa cân: 120 mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 3 số lẻ 220g hiệu chuẩn nội

Cân kỹ thuật 3 số lẻ 220g hiệu chuẩn nội

Model: ME203
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 220 g
 • Khả năng đọc: 0.001 g
 • Độ lặp lại: 0.001 g
 • Độ tuyến tính: 0.002 g
 • Hiệu chuẩn: Chuẩn nội tự động
 • Đường kính đĩa cân: 120 mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 3 số lẻ 120g hiệu chuẩn ngoại

Cân kỹ thuật 3 số lẻ 120g hiệu chuẩn ngoại

Model: ME103E
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 120 g
 • Khả năng đọc: 0.001 g
 • Độ lặp lại: 0.001 g
 • Độ tuyến tính: 0.002 g
 • Hiệu chuẩn: Bằng quả cân ngoài
 • Đường kính đĩa cân: 120 mm
 • Chức năng: Cân, đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sửdụng, độ bền cao, chínhxác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 3 số lẻ 120g hiệu chuẩn nội

Cân kỹ thuật 3 số lẻ 120g hiệu chuẩn nội

Model: ME103
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 120 g
 • Khả năng đọc: 0.001 g
 • Độ lặp lại: 0.001 g
 • Độ tuyến tính: 0.002 g
 • Hiệu chuẩn: Chuẩn nội tự động
 • Đường kính đĩa cân: 120mm
 • Chức năng: Cân, đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sửdụng, độ bền cao, chínhxác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 2 số lẻ 4200g hiệu chuẩn ngoại

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 4200g hiệu chuẩn ngoại

Model: ME4002E
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 4200 g
 • Khả năng đọc: 0.01 g
 • Độ lặp lại: 0.01 g
 • Độ tuyến tính: 0.02 g
 • Hiệu chuẩn: Bằng quả cân ngoài
 • Đường kính đĩa cân: 180x180 mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 2 số lẻ 4200g hiệu chuẩn nội

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 4200g hiệu chuẩn nội

Model: ME4002
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 4200 g
 • Khả năng đọc: 0.01 g
 • Độ lặp lại: 0.01 g
 • Độ tuyến tính: 0.02 g
 • Hiệu chuẩn: Chuẩn nội tự động
 • Đường kính đĩa cân: 180x180 mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 2 số lẻ 3200g hiệu chuẩn ngoại

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 3200g hiệu chuẩn ngoại

Model: ME3002E
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 3200 g
 • Khả năng đọc: 0.01 g
 • Độ lặp lại: 0.01 g
 • Độ tuyến tính: 0.02 g
 • Hiệu chuẩn: Bằng quả cân ngoài
 • Đường kính đĩa cân: 180x180 mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 2 số lẻ 3200g hiệu chuẩn nội

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 3200g hiệu chuẩn nội

Model: ME3002
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 3200 g
 • Khả năng đọc: 0.01 g
 • Độ lặp lại: 0.01 g
 • Độ tuyến tính: 0.02 g
 • Hiệu chuẩn: Chuẩn nội tự động
 • Đường kính đĩa cân: 180x180 mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 2 số lẻ 2200g hiệu chuẩn ngoại

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 2200g hiệu chuẩn ngoại

Model: ME2002E
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 2200 g
 • Khả năng đọc: 0.01 g
 • Độ lặp lại: 0.01 g
 • Độ tuyến tính: 0.02 g
 • Hiệu chuẩn: Bằng quả cân ngoài
 • Đường kính đĩa cân: 180x180 mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 2 số lẻ 2200g hiệu chuẩn nội

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 2200g hiệu chuẩn nội

Model: ME2002
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 2200 g
 • Khả năng đọc: 0.01 g
 • Độ lặp lại: 0.01 g
 • Độ tuyến tính: 0.02 g
 • Hiệu chuẩn: Chuẩn nội tự động
 • Đường kính đĩa cân: 180x180 mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 2 số lẻ 1200g hiệu chuẩn ngoại

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 1200g hiệu chuẩn ngoại

Model: ME1002E
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 1200 g
 • Khả năng đọc: 0.01 g
 • Độ lặp lại: 0.01 g
 • Độ tuyến tính: 0.02 g
 • Hiệu chuẩn: Bằng quả cân ngoài
 • Đường kính đĩa cân: 180x180 mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ
Cân kỹ thuật 2 số lẻ 1200g hiệu chuẩn nội

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 1200g hiệu chuẩn nội

Model: ME1002
Hãng sản xuất: METTLER TOLEDO
 • Khả năng cân: 1200 g
 • Khả năng đọc: 0.01 g
 • Độ lặp lại: 0.01 g
 • Độ tuyến tính: 0.02 g
 • Hiệu chuẩn: Chuẩn nội tự động
 • Đường kính đĩa cân: 180x180 mm
 • Chức năng: Cân,đếm, kiểm tra, %, trừ bì, thống kê, tỷ trọng, cân động, hệ số.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, độ bền cao, chính xác, tin cậy, ổn định lâu dài.
 • Cảm biến cân sản xuất tại Thụy Sỹ
Liên hệ

Copyright @ 2015 TECOTEC Group