Đối tác

Lĩnh vực Đo và Hiệu chuẩn Điện

TECOTEC làm đại diện phân phối bán hàng cho các Hãng: Time Electronics; TEGAM; Qmax; Spectracom; Krohn – Hite; Hilo – Test; GW-Instek; Clarke-Hess; Knopp; Tesco; Gossen Metrawatt; Edibon; Calmet; …

Lĩnh vực Cơ điện tử và Điều khiển

TECOTEC làm đại diện phân phối bán hàng cho các Hãng: Air Liquid; Compact Instrument; ECA Robotics; Etronika; Frejoth; Huron; Inframet; MAS kovosvit; Meiji; Meiritz; Metrology; Microdrone; Nagman; NL Test; Optodyne; ORBITGIS; Osaka Seimitsu Kikai; Trimos; U-Test; Walter + Bai; Vision Engineering; Sywac; Shimadzu NDI; Trioptics; K-Team; …

Lĩnh vực Phân tích và Môi trường

TECOTEC làm đại diện phân phối bán hàng cho các Hãng: Tokyo Keiki; Shimadzu; Rion; Kanomax; E instruments; Chino; Angelantoni; MicroStep-MIS; Environment S.A; Laboned Inc; Cecil Instruments; Hettich; Laptech; IUL; Raypa; YSI; …

Lĩnh vực Vô tuyến và Tích hợp Hệ thống

TECOTEC làm đại diện phân phối bán hàng cho các Hãng: Keysight Technologies; Spectracom; Ultra Electronics; Anapico; QCC Interscan; Bartington; Ecodime; EMSCAN; Micran; Huber + Suhner; Boonton; TDK RF Solutions; L3 – Elac Nautik; Satimo; Vstep; Shearwater; Dream Catcher; Scanmatic; Micromix, Elite RF, YIC Technologies; …

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

TECOTEC làm đại diện phân phối bán hàng cho các Hãng: Elabo; Hera; Langlois; Edibon; Amatrol; …

Copyright @ 2015 TECOTEC Group