Giải pháp Mạng hóa với EasyCal

Với hệ thống đa người dùng, EasyCal có thể cung cấp giải pháp về quyền quản trị, quản lý, điều khiển và với các tính năng chỉ định sử dụng cho các trạm khác nhau. Ngoài ra, EasyCal có thể cung cấp một giải pháp phù hợp với doanh nghiệp hiệu chuẩn điều chỉnh theo các khách hàng tốt như phòng hiệu chuẩn trong các khu công nghiệp.

Dữ liệu có thể được chia sẻ và truy cập trên Cơ sở dữ liệu trung tâm (máy chủ), tạo ra mạng lưới hiệu quả và tổ chức.Tính năng trước khi hiệu chuẩn của EasyCal cho khả năng tự động lập lịch và tăng tốc độ sắp xếp qui trình với việc xác định thiết bị nhanh chóng.

Qui trình hiệu chuẩn thực hiện tự động bằng việc dùng thiết bị TE hiệu chuẩn tương thích với EasyCal.Sau khi hiệu chuẩn dữ liệu sẵn sàng trên máy chủ (dữ liệu trung tâm) để cho người dùng liên quan sử dụng.Bản giấy báo cáo và chứng chỉ có thể do nhân viên có thẩm quyền phát hành.

Tính năng bảo mật có thể chọn thêm tăng khả năng bảo vệ, cho phép quản trị mạng toàn quyền truy xuất dữ liệu và ứng dụng.Đồng thời kèm theo ứng dụng trực tuyến cho phép người dụng truy xuất và tải lên chứng chỉ.

 

Người dịch: Vũ Bá Lộc – Phòng TMC

Copyright @ 2015 TECOTEC Group